2019

AC450 „feeding barge” – nowa budowa barki
Spudcan – offshore construction
AM320 „feeding barge” – nowa budowa barki
Axel M – TUG BOAT – nowa budowa
AM320CL „feeding barge” – nowa budowa barki
Ballast Box – konstrukcja offshorowa
Back to Top